Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Za uspješno rješavanje i borbu protiv korupcije, važno je da se uključe svi akteri društva, od institucija do pojedinaca. Značajno mjesto u toj borbi ima i civilno društvo.

Javne nabavke su prepoznate kao područje gdje postoji visok rizik od pojave korupcije, čime se ukazala potreba za eksternom evaluacijom antikoruptivnih kapaciteta institucija sigurnosnog sektora, posebno uzimajući u obzir specifičnost javnih nabavki u sigurnosnom sektoru – povjerljive nabavke.

U okviru projekta „Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – ACroSS“ koji finansira Evropska unija, Centar za sigurnosne studije je razvio metodologiju za procjenu otpornosti sigurnosnog sektora na korupciju u javnim nabavkama. Zajedno sa članovima ‘Konzorcija za podršku izgradnji integriteta i smanjenju korupcije u sigurnosnom sektoru’ (Evropski defendologija centar; Visoka škola „CEPS-Centar za poslovne studije“; Istraživački centar Banja Luka; Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Udruženje za društveni razvoj i prevenciju kriminaliteta; Nova sigurnosna inicijativa), utvrđen je antikorupcioni indeks za institucije sektora sigurnosti BiH koristeći se navedenom metodologijom.

Prethodni izvještaj je prihvaćen od svih institucija sigurnosnog sektora, Agencije za javne nabavke te Ureda za reviziju institucija u BiH koji je izvještaj koristio kao referencu za izradu Izvještaja revizije učinka „Blagovremenost postupaka javnih nabavki u institucijama BiH“.

Ovogodišnji izvještaj obuhvata detaljnu analizu antikorupcijskih kapaciteta 22 institucije sigurnosnog sektora sa različitih nivoa vlasti. Na osnovu analitičkog rada i predodređenog indeksa korupcije (u rasponu od 1 do 5, gdje je 5 najviši mogući) utvrđeno je sljedeće rangiranje:

Tokom monitoringa primijećene su određene sličnosti u smislu manjkavosti i izazova na osnovu kojih je moguće dati opće preporuke. Institucije neće biti u stanju same ispuniti sve preporuke, odnosno zahtijevaće značajniju podršku Agencije za javne nabavke BiH i drugih institucija.

  1. Institucije bi trebale internim aktom regulisati provođenje procedura vezanih za javne nabavke, posebno u pogledu planiranja javnih nabavki, analize i ispitivanja tržišta, kontrole kvalitete isporučene robe te izvršenih usluga i radova.
  2. Preporučuje se uspostava baze tehničkih specifikacija koja bi bila redovno ažurirana na osnovu provedenih analiza i ispitivanja tržišta.
  3. U svrhu veće transparentnosti, preproručuje se objavljivanje plana javnih nabavki sa svim planiranim nabavkama, osim onih koje bi izričito mogle da ugroze sigurnosnu ulogu institucije.
  4. Objavljivati potpisane izmjene i dopune plana javnih nabavki s datumom i obrazloženjem izmjena i dopuna, posebno u pogledu sredstava koja će biti korištena za nove stavke u planu nabavki.
  5. Institucije se pozivaju da poštuju zakonsku obavezu objavljivanja i blagovremenog ažuriranja Obrasca za praćenje realizacije ugovora.
  6. Preporučuje se da se obezbijedi pregledno objavljivanje dokumenata vezanih za javne nabavke na internet stranici institucije.
  7. Institucije bi trebale za svaki postupak nabavke imenovati novu komisiju, čiji član neće biti službenik koji je učestvovao u pripremnim radnjama (izrada plana javnih nabavki, provođenje analize i istraživanja tržišta, izrada tenderske dokumentacije i dr.), a u kojoj će sekretar biti službenik koji ima iskustva s procedurama javnih nabavki.
  8. Pozivaju se institucije da iskoriste mogućnost provođenja zajedničkih nabavki, posebno u slučaju nabavki manjih vrijednosti, nabavki kancelarijskog materijala i sl., kako bi se ostvarile uštede i uspostavili centri ekspertize.

Institucije bi trebale objavljivati godišnje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki s informacijama o broju, vrijednostima i vrsti postupaka javnih nabavki, broju dobivenih ponuda, broju i vrijednosti potpisanih ugovora, kao i o planiranim postupcima koji nisu provedeni.

Kompletan izvještaj preuzmite ovdje: http://css.ba/wp-content/uploads/2018/04/ACroSS_AK_2017.pdf