Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Predstavljamo Vam novi broj (Broj 43-44) časopisa Defendologija. Časopis Defendologija je bio, jeste i biće dosljedan svojoj programskoj orijentaciji multidisciplinarnog karaktera. Različitost i multidisciplinarnost tema je obilježje i ovoga broja, a posebno se izdvajaju sljedeće teme: Sociologija u vremenu nevremena; Turizam u funkciji razvoja i uticaj bezbijednosti na njegov razvoj; Migracije u međunarodnim odnosima i u kojoj mjeri migraciona kriza predstavlja prijetnju za Evropsku uniju; Prijedlog novog načina financiranja zaštite i spasavanja/civilne zaštite u Republici Srpskoj i Pravni i ekonomski aspekti primjene elektronskog poslovanja u jedinicama lokalne samouprave.

Časopis Defendologija, koji izlazi iz štampe na srpskom i engleskom jeziku, već dvadeset tri (23) godine daje veliki doprinos razvoju teorije i prakse zaštite, odbrane i bezbijednosti, kao i drugih oblasti iz područja društvenih nauka. Poseban doprinos časopis Defendologija je dao konstituisanju defendologije kao nauke o zaštiti, odbrani i bezbijednosti na naučnom diskursu zaštita+odbrana=bezbijednost, što objedinjuje defendologija, po Hegelovoj dijalektici, kao nova paradigma u nauci.

Veliko je zadovoljstvo što je časopis Defendologija citiran od strane različitih autora u citatnim bazama kao što su: Scopus, Orcid, Clarivate analytics itd., koje automatski preuzima Google Scholar. Nivoi naučnog saznanja autora u Defendologiji permanentno su se uzdizali od deskripcije, naučnog objašnjenja, naučnog otkrića, naučnog predviđanja, pa sve do naučnog majstorstva.

Kroz ovaj i ranije brojeve časopisa, autori daju veliki doprinos razvoju obrazovanja i istraživanja, kao prve i druge misije Univerziteta, ali afirmišu i treću misiju razvoja Univerziteta koja se odnosi na veće angažovanje Univerziteta u zajednici. Pored nastave i istraživanja, kao osnovnih univerzitetskih misija, pod trećom misijom Univerziteta podrazumijeva se odnos Univerziteta i zajednice, okoline. Treća misija Univerziteta sastoji se od dvije dimenzije: društvene, civilne i ekonomske, koje treba da budu ravnopravne. Treća misija Univeriziteta može da se realizuje kroz dvije paradigme i to služenje zajednici, nasuprot paradigme zalaganje u zajednici.

Kompletnu PDF verziju časopisa "Defendologija" broj 43-44 na srpskom jeziku preuzmite ovdje, na engleskom jeziku preuzmite ovdje.

Urednik i glavni i odgovorni urednik

Časopis "Defendologija" broj 43-44 na srpskom jeziku:

Časopis "Defendologija" broj 43-44 na engleskom jeziku: