Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

O stanju političkih odnosa i političke kulture u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini može se, između ostalog, zaklјučiti na osnovu sprovedenog istraživanja (2001 godine i 2010 godine), od strane autora u Projektu naučnoistraživačke organizacije Evropski defendologija centar. Tako, političku situaciju u BiH 60% ispitanika ocijenilo je kao lošu, dok je političku kulturu u BiH 59% ispitanika ocijenilo takođe lošom. Kao klјučne društvene probleme u BiH 55% ispitanika su naveli: ekonomsku situaciju, socijalne probleme, nacionalne odnose, mržnju i netrpelјivost i kriminal i korupciju. Rad političkih elita na rješavanju postojećih društvenih problema 71% ispitanika označilo je kao loš, dok se 72% ispitanika ne slaže sa tvrdnjom da političke elite u BiH doprinose stvaranju politički i ekonomski stabilnog društva.

Kompletnu PDF verziju rada na srpskom (latinica i ćirilica) jeziku preuzmite ovdje

Autor: Prof. dr Duško Vejnović