Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Prvi mart 1997. godine osnovano je Udruženja defendologa Republike Srpske, koje je 2007. godine promijenilo naziv u Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, a 2011. godine naziv mijenja u Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. Ima status nevladine, neprofitne i naučno-istraživačke organizacije. Polako, utemeljeno, sigurno, kretanje se vrši ka globalnoj, stručnoj i naučnoj mreži nacionalnog,  evropskog i svjetskog znanja, nauke i znanja uopšte. Do sada je u okviru izdavačke djelatnosti Defendologije objavljeno 53 broja časopisa Defendologija, 26 Zbornika radova, 5 Godišnjaka Evropskog defendologija centra, preko 175 knjiga, a organizovano je preko 65 naučnih skupova i sprovedeno preko 61 naučnoistraživačkih projekata.  Autori izdavačke djelatnosti Defendologije, između ostalih, dali su najveći doprinos u prethodne 27 godina utemeljenju, naučnom i obrazovnom oblikovanju Defendologije kao nauke o zaštiti, odbrani i bezbjednosti. Riječi koje su pisali i sve ono što su govorili, djela koja su činili i ciljeve za koje su se borili, imaju neprolaznu vrijednost, oni su od univerzalnog značaja i zbog toga Defendologija ostaje uvijek aktuelna, kao što vidimo, u različitim regijama i svijetu.

Nova paradigma kao što je defendologija iz naučnih instituta i glava velikih mislioca prenosi se u nastavno obrazovne pogone, institucije, postajući programski sadržaj za edukaciju homoakademikusa, odnosno ona postaje dio nove naučne subkulture i naučno-disciplinarnog profilisanja u oblasti zaštite, odbrane i bezbjednosti, te obrazovanja uopšte. Razvojne oblasti kao što su zaštita, odbrana i bezbjednost nisu naučno određene, nemaju svoje naučno polje, nisu definisane, te ih treba odrediti kao uže naučne oblasti. Namjera je u naučnom i obrazovnom smislu, a što je već usaglašeno sa naučnim i obrazovnim radnicima u regionu (prvenstveno iz država bivše Jugoslavije)  da Defendologija bude naučno polje kao što je npr.psihologija, ekonomija i poslovanje, pedagoške nauke, sociologija, pravo, političke nauke itd. Uže naučne oblasti biće zaštita, odbrana i bezbjednost.

Opšte poznato je da je znanje o zaštiti, odbrani i bezbjednosti  rasprostranjeno, zato što se oni, kao sveobuhvatni problem posmatraju u svim naučnim disciplinama kao što su sociologija, politikologija, pravo, filozofija, međunarodni odnosi itd. (ali nedostaje jedinstveni sistemski pristup, npr. ispitivanje i artikulacija, protok) osnovnih pojava na ovom polju. Ovo se sada pojavljuje kao potreba, privlačeći naučnike koji proučavaju zaštitu,  odbranu i bezbjednost,  čiji je broj u porastu. Zaštita, odbrana i bezbjednost predstavljaju tri elementa (varijable), pojedinačnu izjednačenost koja se u pojednostavljenom obliku može izraziti kao, zaštita + odbrana = bezbjednost (sigurnost). Svrha zaštite i odbrane je bezbjednost (sigurnost) živih bića, i drugih u prirodnom i društvenom sistemu. Zaštitno-odbrambena funkcija je sveobuhvatna i nerazdvojiva. Sadrži skup faktora, uslova i aktivnosti suštinskih za postizanje bezbjednosti (sigurnosti).U nauci o zaštiti, odbrani i bezbjednosti (defendologiji) riječ zaštita, bezbjednost i odbrana imaju svoje originalno i puno značenje. Zaštita se odnosi na identifikaciju uslova pod kojim se prijeti (živom biću, vrsti, društvu, državi, naciji), te njihovo reduciranje do obima koji ne prijeti dostignutom nivou bezbjednosti (sigurnosti), npr. redukovanje izvora i oblika ugrožavanja i mogućnosti njene akcije, kao i razvoj.Zahvaljujući složenosti uslova prijetnje i postizanju bezbjednosti (sigurnosti) zaštita i odbrana se često sprovode kao integrisani i istovremeni proces (defendologija). Zato je neophodno sagledati razvojne oblasti zaštite, odbrane i bezbjednosti kao konstitutivnih dijelova naučnog polja Defendologije-opšte nauke o zaštiti, odbrani i bezbjednosti. U prilog realizaciji ovog veoma bitnog Projekta iz štampe je izašla knjiga Osnovi defendologije autora prof.dr Duška Vejnovića i majora Oružanih snaga u BiH dr Predraga Obrenovića.

Knjiga Osnovi defendologije predstavlja osnove nove naučne discipline, koja će istovremeno budućim generacijama, čitaocima približiti naučno polje djelovanja Defendologije kao nauke o zaštiti, odbrani i bezbjednosti. Defendologija predstavlja odgovor naučnne i stručne zajednice na jedno političko, istorijsko i kulturno stanje u kome se nalazi BiH, region, a možemo slobodno reći i cjelokupno čovječanstvo. Njeno centralno pitanje zaštite, odbrane i bezbjednosti tiče se odnosa prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kako u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, regionu, tako i svijetu uopšte. Sadašnjost u kojoj živimo je nestabilna, ona je značajno uslovljena nekim uznemiravajućim posebnostima koje dolaze najviše iz prošlosti, ali i sadašnje neodgovornosti i nesnalaženja političkih elita i subjekata međunarodnog prava.Knjiga je metodološki odlično složena, a  pisana je takvim stručno-naučnim jezikom koji omogućuje potpuno razumijevanje običnom čovjeku. U toku pisanja knjige autori su naveli 378 (tristotinesedamdesetosam) citata i fusnota, te koristili preko 200 (dvijestotine) izvora (knjiga, internet stranica i zakonskih i pozakonskih akata). Od toga 127 knjiga i naučnih radova inostranih autora na engleskom jeziku ili prevodu na srpski jezik i 58 knjiga i naučnih radova domaćih autora. Impresum, predgovor i sadržaj knjige je preveden na engleski, ruski i njemački jezik Knjiga je vidljiva na sajtu www defendologija-banjaluka.com.

U svom dosadašnjem radu, Evropski defendologija centar organizovao je i učestvovao u radu preko 70 naučnih i stručnih skupova koja su se bavila pitanjima bezbjednosti, odbrane, zaštite, obrazovanja i obuke.

Pored toga, Evropski defendologija centar je sproveo preko 20 projekata, od kojih su mnogi međunarodnog značaja.

U okviru izdavačke djelatnosti, u izdanju Evropski defendologija centar centra, izašlo je preko 30 knjiga, udžbenika i druge publikacije, kao i 38 teorijsko – stručnih časopisa „Defendologija“, časopisa za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja i obuke. Takođe, u pripremi za štampu su nova izdanja knjiga, udžbenika i drugih aktuelnih publikacija iz oblasti bezbjednosti, odbrane, zaštite, obrazovanja i obuke.

CILjEVI EVROPSKOG DEFENDOLOGIJA CENTRA

 • Naučno istraživanje bezbjednosnih, socioloških i kriminoloških pojava iz svih područja društvenog života;
 • Naučno istraživanje izvora, oblika i rizika ugrožavanja bezbjednosti moderne države i civilnog društva, uklјučujući istraživanje pojava terorizma, organizovanog kriminaliteta, trgovine lјudima, trgovine drogama, i drugim oblicima kriminaliteta;
 • Naučno istraživanje ostalih društveno negativnih pojava u savremenom društvu kao što su alkoholizam, narkomanija i druge socio-patološke pojave;
 • Istraživanje mjesta i uloge privatnog sektora bezbjednosti u sistemu bezbjednosti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
 • Naučno istraživanje područja društvenog života koja tretiraju pitanja boraca, invalidnih lica, izbjeglica, raselјenih lica, pitanja lјudskih prava i sloboda uopšte;
 • Naučno istraživanje područja društvenog života koja tretiraju pitanja mladih, pitanja pripremanja i donošenja zakona, rješavanje egzistencijalnih pitanja građana kao što su zapošlјavanje i stanovanje, pitanja siromaštva i drugih aktuelnih pitanja;
 • Naučno istraživanje pitanja organizovanja slobodnog vremena mladih, rješavanje pitanja otpuštenih pripadnika vojske, policije, pripadnika službi bezbjednosti;
 • Razvija, unapređuje i širi znanja o civilnom društvu, zaštiti, bezbjednosti, odbrani, policiji, vojsci, službama bezbjednosti, obrazovanju, obuci i osposoblјavanju;
 • Povezivanje rezultata naučnih istraživanja sa praktičnom djelatnošću, čime doprnosi ukupnom povezivanju teorije i prakse iz oblasti bezbjednosti, sociologije i kriminologije;
 • Doprinos javnosti rada na polјu bezbjednosti, policije, vojske, promovisanju demokratskih struktura i procesa spolјne i bezbjednosne politike, kako u Republici Srpskoj i BiH, tako i u regionu Jugoistočne i Zapadne Evrope;
 • Doprinos dijalogu, demokratiji, teoleranciji i javnosti rada, podsticanje dijaloga na polјu reformi iz oblasti zaštite, bezbjednosti, odbrane, policije, službi bezbjednosti, vojske, obrazovanja, obuke i osposoblјavanja;
 • Doprinos zalaganju za uspostavu vladavine prava i zakona te usvajanju međunarodnih standarda unutrašnje bezbjednosti i demokratske kontrole policije, vojske i službi bezbjednosti;
 • Doprinos  izgradnji mjera povjerenja i prevencije sukoba i uspostavlјanju sistema stalne subregionalne saradnje;
 • Podsticanje saradnje nevladinih organizacija međusobno, kao i saradnje nevladinog i vladinog sektora, odnosno državnih institucija i agencija za sprovođenje zakona sa nevladinim organizacijama;
 • Doprinos konstituisanju defendologije kao savremene nauke o zaštiti, bezbjednosti i odbrani;
 • Podstiče razvoj poslovne kulture, poslovne etike, poslovnog bontona i poslovne komunikacije;
 • Uspostavlјanje okvira za saradnju i komunikaciju između političara i eksperata iz država Zapadnog Balkana i šire;
 • Doprinos poštivanju i zaštiti lјudskih prava i sloboda lica u kazneno-popravnim ustanovama;
 • Izdavačka djelatnost multidisciplinarnog karaktera,
 • Ostvarivanje drugih cilјeva u skladu sa programskom orjentacijom Defendologija centra.

RAZLOZI OSNIVANјA EVROPSKOG DEFENDOLOGIJA CENTRA ZASNOVANI NA ISTORIJSKOJ TRADICIJI

Imajući u vidu činjenicu da je potreba za zaštitom, bezbjednošću i odbranom jedna od osnovnih lјudskih potreba, članovi Evropskog Defendologija Centra Republike Srpske su 01.03.1997. godine, osnovali Udruženje kao nezavisnu, neprofitnu, nevladinu organizaciju koja ima za cilј da na moderan način transformiše dosadašnja viđenja i rješenja iz područja opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, odbrane i zaštite i podstakne dijalog na polјu reformi iz oblasti zaštite, bezbjednosti, odbrane, policije, službi bezbjednosti, vojske, obrazovanja, obuke i osposoblјavanja, te da da doprinos konstituisanju defendologije kao savremene nauke o zaštiti, bezbjednosti i odbrani koja se sada izučava kao nastavni predmet na Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banja Luci.

Evropski Defendologija Centar Republike Srpske dalo je veliki doprinos javnosti rada, dijalogu na polјu bezbjednosti, policije, vojske, promovisanju demokratskih struktura i procesa spolјne i bezbjednosne politike, kako u Republici Srpskoj i BiH, tako i u regionu Zapadne Evrope, putem istraživanja i objavlјivanja trideset dva broja teorijsko stručnog časopisa „Defendologija“ za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, obuke i osposoblјavanja, te preko 30 knjiga. Udruženje je doprinjelo izgradnji mjera povjerenja i prevencije sukoba i uspostavlјanju sistema stalne subregionalne saradnje što se vidi iz pregleda naučno – stručnih skupova, savjetovanja i projekata, a zatim je doprinijelo zalaganju za uspostavu vladavine prava i zakona te usvajanju međunarodnih standarda unutrašnje bezbjednosti i demokratske kontrole policije, vojske, i službi bezbjednosti. Uvaženi govornici i autori radova u našim aktivnostima su univerzitetski profesori, parlamentarci, praktičari iz oblasti zaštite, bezbjednosti i odbrane, političari, članovi diplomatskog kora, novinari, mladi stručnjaci i drugi eksperti.

RAZLOZI OSNIVANјA EVROPSKOG DEFENDOLOGIJA CENTRA KAO REZULTAT KULTUROLOŠKOG, STRUČNOG, NAUČNOG I OBRAZOVNOG DJELOVANјA

Evropski Defendologija Centar Republike Srpske, osnovano je sa cilјem i zadacima da razvija, unapređuje i širi znanje o civilnom društvu, zaštiti, bezbjednosti, odbrani, policiji, vojsci, službama bezbjednosti, obrazovanju, obuci i osposoblјavanju, ono doprinosi dijalogu, demokratiji, toleranciji i javnosti rada. Kroz svoju izdavačku djelatnost i njenu sadržinu daje veliki doprinos kulturološkim obrascima ponašanja u uslovima civilnog društva.

Evropski Defendologija Centar Republike Srpske okuplјa i organizuje stručni, naučno – istraživački kadar, okuplјa nevladine organizacije, članica je Foruma nevladinih organizacija u Banja Luci i Svjetskog simpozijuma rukovodilaca u policiji u Nјujorku, ima potpisanih više Sporazuma o naučno – stručnoj i poslovno – tehničkoj saradnji sa drugim subjektima, do sada je organizovalo i učestvovalo na oko 37 naučno – stručnih skupova i savjetovanja i preko 20 projekata od kojih su neki međunarodnog karaktera, a u okviru svoje izdavačke djelatnosti izdalo je 32 broja teorijsko – stručnog časopisa Defendologija i preko 30 knjiga, koje su za širi nivo čitalaca.

DOKAZ O MULTIETNIČKOJ KARAKTERISTICI EVROPSKOG DEFENDOLOGIJA CENTRA

Evropski Defendologija Centar Republike Srpske u svom sastavu ima pripadnike svih nacionalnosti, sa cjele teritorije BiH, a i iz drugih država prioritetno po osnovu članstva u Svjetskom simpozijumu rukovodilaca u policiji sa sjedištem u Nјujorku, te članstva u Međunarodnom interkulturnom naučnom centru u Ljublјani. Multietnička karakteristika Udruženja vidlјiva je u okviru izdavačke djelatnosti kroz članove Redakcije i Savjeta časopisa Defendologija, te prema unutrašnjoj strukturi i djelatnosti Udruženja koja je svestrana, multietnička, interdisciplinarna i tretira pitanja od opšte važnosti. Kroz svoju izdavačku djelatnost i njenu sadržinu daje veliki doprinos kulturološkim obrascima ponašanja u uslovima civilnog društva.

DOKAZ O PROSTORNOM, TERITORIJALNOM DJELOVANјU EVROPSKOG DEFENDOLOGIJA CENTRA 

Evropski Defendologija Centar Republike Srpske djeluje prioritetno na teritoriji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, regiona, a redovno učestvuje na međunarodnim stručnim i naučnim skupovima, savjetovanjima i na taj način svoju djelatnost proširuje na širu međunarodnu saradnju što se vidi iz pregleda stručnih i naučnih skupova te savjetovanja na kojima se Evropski Defendologija Centar Republike Srpske pojavlјuje kao organizator ili učesnik.

Članovi Upravnog odbora Evropskog Defendologija Centra Republike Srpske su iz Novog Grada, Banja Luke, Prnjavora, Modriče, Bijelјine, Zvornika i Bileće, a članovi Redakcije i Savjeta časopisa Defendologija su sa cjelokupne teritorije Bosne i Hercegovone, te iz drugih država.

DOKAZ O OSNIVANјU EVROPSKOG DEFENDOLOGIJA CENTRA RADI ZADOVOLjAVANјA POTREBA STANOVNIŠTVA U SOCIJALNO – HUMANITARNOJ OBLASTI 

Evropski Defendologija Centar Republike Srpske organizovalo je i organizuje niz stručno – naučnih skupova i savjetovanja koja tretiraju pitanja boraca, invalidnih lica, izbjeglica, raselјenih lica, pitanja lјudskih prava i sloboda uopšte, pitanja mladih, pitanja pripremanja i donošenja zakona, rješavanje egzistencijalnih pitanja građana kao što su zapošlјavanje i stanovanje; istražuje pitanja mladih i narkomanije, pitanja organizovanja slobodnog vremena mladih, rješavanje pitanja otpuštenih pripadnika vojske, policije, pripadnika sližbi bezbjednosti, te podstiče saradnju nevladinih organizacija i institucija države itd.

DOKAZ O POSTOJANјU TEHNIČKIH, MATERIJALNIH I LjUDSKIH RESURSA, ZA OSTVARIVANјE CILjEVA EVROPSKOG DEFENDOLOGIJA CENTRA UTVRĐENIH STATUTOM

Evropski Defendologija Centar Republike Srpske ima u svom vlasnišvu (2/2) kancelariju u Banja Luci, Srpka 63, namještenu i opremlјenu sa neophodnom opremom (telefon, faks, računar, biblioteka Udruženja), a u saradnji sa drugim NVO, subjektima koristimo prostor u ulici Vase Pelagića 15 za Klub mladih defendologa i za sprovođenje drugih planskih i programskih aktivnoosti, kao što su različite radionice, okrugli stolovi, stručno – naučni skupovi, promocije, sastanci i slično.

Što se tiče lјudskih resursa za sada nemamo stalno zaposlenih ali permanentno je angažovano više volontera na sprovođenju napred navedenih planskih i programskih aktivnosti Udruženja.

PREGLED NAUČNO – STRUČNIH SKUPOVA, SAVJETOVANјA I PROJEKATA NA KOJIMA JE UČESTVOVALO EVROPSKI DEFENDOLOGIJA CENTAR – BANјA LUKA, KAO ORGANIZATOR, SUORGANIZATOR ILI AKTIVNI UČESNIK

 • Vojska i policija u višestranačkoj Republici Srpskoj, Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 1997. godine,
 • Društvena odbrana – neke potrebe Republike Srpske, Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 1998. godine,
 • Međunarodni aspekti defendološke edukacije u Republici Srpskoj, Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 1999. godine.
 • Bezbjednosni studiji i podrška univerziteta stabilizaciji BiH, subregije i jugoistočne Evrope, Međuuniverzitetski nadzorni komitet za bezbjednosne studije, Institut Istok Zapad, Mostar, 2000. godine.
 • Društveno okruženje i nasilјe u sportu, Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka,2001. godine.
 • Civilna kontrola rada policije, Nјemačka fondacija „Fridrih Ebert“ i Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 2001. godine.
 • Razvoj nevladinih organizacija i bezbjednost u Evropi, NATO, Brisel, 2001. godine.
 • Bosna i Hercegovina – putevi i perspektive, Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, 2001. godine.
 • Sigurnosna politika Bosne i Hercegovine, Centar za sigurnosne studije BiH, Sarajevo, 2001. godine.
 • Mješovite inicijative edukacije kadra za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, Centar za geostrateška istraživanja univerziteta u Banja Luci i OEBS, Banja Luka, 2001. godine.
 • Kako se suprotstaviti trgovini lakog naoružanja u kontekstu pakta za stabilnost u Jugoistočnoj Evropi, Segedin – Mađarska, 2001. godine.
 • Policija i obrazovanje, Viša škola unutrašnjih poslova u Banja Luci, Banja Luka 2001. godine.
 • Sloboda religije i pravni položaj vjerskih zajednica i crkava u Bosni i Hercegovini, Svjetska konferencija religija za mir Sarajevo i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine Sarajevo, Banja Luka, 2001. godine.
 • Nužnost političke kulture, dijaloga i tolerancije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 2001. godine.
 • Bezbjednosna politika sa težištem na unutrašnju politiku, Centar za geostrateška istraživanja univerziteta u Banja Luci i Centar za sigurnosne studije Sarajevo, Banja Luka, 2002. godine,
 • Demokratska kontrola oružanih snaga, Centar za sigurnosne studije Sarajevo, Sarajevo, 2002. godine.
 • Sociologija i problem regionalizacije, (Naučni skup – Treći Novosadski sociološki dani), Udruženje sociologa Republike Srbije, Fruška Gora – Brankovac, 2002. godine,
 • Bezbjednosna kultura i mladi, Centar za sigurnosne studije Sarajevo, Neum, 2002. godine.
 • Aktuelni trenutak organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini i regionu sa težištem na trgovinu lјudima, Udruženje defendologa Republike Srpske, Brčko, 2002. godine.
 • Odnos medija i vojske u demokratskom društvu, Centar za sigurnosne studije BiH Sarajevo i Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, 2002. godine.
 • Odnos između vjerskih zajednica i države, Svjetska konferencija religija za mir Sarajevo i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine Sarajevo, Banja Luka, 2002. godine.
 • Ekonomski aspekti sigurnosti, OEBS, Centar za geostrateška istraživanja univerziteta u Banja Luci i Centar za sigurnosne studije Sarajevo, Portorož, 2002. godine.
 • Aktuelni trenutak granične linije između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na rijeci Uni, Centar za geostrateška istraživanja univerziteta u Banja Luci, Banja Luka 2002. godine.
 • Razvoj demokratskog društva i odgovornog upravlјanja na lokalnom nivou u Republici Srpskoj, Savjet Evrope i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Banja Luka, 2002. godine.
 • Bezbjednosno – odbrambena politika Bosne i Hercegovine u svjetlu dejtonskog mirovnog sporazuma, Udruženje defendologa Republike Srpske, Prijedor, 2002. godine.
 • Etnička distanca građana BiH preme drugim narodima iz bivše Jugoslavije, Fondacija Fridrih Ebert i Međunarodni Pres centar Banja Luka, Banja Luka, 2003. godine.
 • NATO i zemlјe Jugoistočne Evrope danas – naučni seminar, Nјemačka fondacija „Fridrih Ebert“ , Banja Luka, 2003. godine.
 • Agencije za obezbjeđenje lica i imovine i privati bezbjednosni sektor u funkciji defendologije građana, društva i države, Udruženje defendologa Republike Srpke, Banja Luka, 2003. godine.
 • Mogućnosti i ograničenja integracija zemalјa Podunavlјa – međunarodni šesti podunavski naučni i kulturni forum, Savez za esperanto Republike Srpske, Banja Luka,2003. godine.
 • Metode policijske obuke, Međunarodni naučni skup, Asocijacija evropskih policijskih koledža, Pula, 2003. godine.
 • Inicijativa razvoja sigurnosnog obrazovanja – lјetna škola sigurnosti, Neum, 2003. godine.
 • Agencije za obezbjeđenje lica i imovine i privati bezbjednosni sektor u funkciji defendologije građana, društva i države, Udruženje defendologa Republike Srpke, Banja Luka, 2004. godine
 • Društvo u tranziciji – modeli, alternative, perspektive, međunarodi naučni skup, Četvrti Novosadski sociološki dani, Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Sociološko društvo Srbije, Morović – Novi Sad, 2004. godine.
 • Regionalna konferencija Međukulturni forum, Informacioni dokumentacijski centar Savjeta Evrope i Narodna i univerzitetska knjižnica u Ljublјani, Novo Mesto, 2004. godine.
 • Međuetnički dijalog i međudržavna saradnja mladih eksperata sigurnosti, lјetna škola sigurnosti, Neum, 2004. godine.
 • V Dies Academicus, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Švajcarska agencija za saradnju i razvoj, Banja Luka, 2004. godine.
 • Reforma visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u svjetlu bolonjske deklaracije sa težištem na reformu visokog policijskog obrazovanja, Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta u Banja Luci, Međuuniverzitetski komitet za bezbjednosne studije BiH Sarajevo i Udruženje defendologa Republike Srpske Banja Luka, Banja Luka, 2005. godine.
 • Narkomanija i mladi, Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, 2007. godine.
 • Detektivska djelatnost u teoriji i praksi po standardima Evropske Unije sa težištem na neka iskustva Republike Slovenije, Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Detektivska zbornica Republike Slovenije, Komora detektiva Mađarske, Banja Luka, 2008. godine.
 • Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2009. godine.
 • ZBORNIK RADOVA „GOVOR MRŽNjE“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu „KAKO PREVAZIĆI GOVOR MRŽNJE (NACIONALNI, VJERSKI, RASNI, POLITIČKI) I NETOLERANCIJU U INTERESU ŠTO BOLJE POLITIČKE KAMPANJE I DEMOKRATSKIH REZULTATA NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA 2010. GODINE U REPUBLICI SRPSKOJ I BIH”, održanog 23-24.04.2010. godine u Banjoj Luci 
 • ZBORNIK RADOVA „NEZAPOSLENOST...“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu„AKTUELNI TRENUTAK NEZAPOSLENOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ“, održanog 10-11.12.2010. godine u Banjoj Luci
 • ZBORNIK RADOVA „NASILJE I SPORT“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu „MLADI I NASILJE U SPORTU U REPUBLICI SRPSKOJ I BIH – I OBEZBJEĐENjE SPORTSKIH DOGAĐAJA“, održanog 24-25.06.2011. godine u Banjoj Luci
 • ZBORNIK RADOVA „KONFLIKTI“ sa naučnog skupa na temu "KONFLIKTI I STRATEGIJA RJEŠAVANJE KONFLIKATA U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI", održanog 23-24.03.2012. godine u Banjoj Luci
 • ZBORNIK RADOVA „POLITIČKA KULTURA...“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu „POLITIČKA KULTURA, DIJALOG, TOLERANCIJA I DEMOKRATIJA U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI – STANJE, PUTEVI I PERSPEKTIVE ZA LOKALNE IZBORE 2012. GODINE“, održanog 10-11.07.2012. godine u Banjoj Luci\
 • ZBORNIK RADOVA „BALKANSKO RASKRŠĆE“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu „BALKANSKO RASKRŠĆE-BIH IZMEĐU EVROATLANTSKIH I EVROAZIJSKIH INTEGRACIJA“, održanog 31.05.2013. godine u Banjoj Luci
 • ZBORNIK RADOVA „OBRAZOVANJU VRATITI OBRAZ...“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu "NAUKA I VISOKO OBRAZOVANJE U REPUBLICI SRPSKOJ - STANJE, PUTEVI I PERSPEKTIVE", održanog 02.07.2013. godine u Banjoj Luci
 • ZBORNIK RADOVA „KAKO PREVAZIĆI GOVOR MRŽNjE...?“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu „KAKO PREVAZIĆI GOVOR MRŽNJE (NACIONALNE, VJERSKE, RASNE, POLITIČKE) I NETOLERANCIJU U INTERESU ŠTO BOLJEG ETNIČKOG POMIRENJA, DIJALOGA I TOLERANCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI?”, održanog 19.10.2013. godine u Banjoj Luci 
 • ZBORNIK RADOVA „GLOBALIZACIJA I SUVERENOST“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu „GLOBALIZACIJA I SUVERENOST - SA OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU“, održanog 25-26.09.2014. godine u Banjoj Luci
 • ZBORNIK RADOVA „NAUKA - DRUŠTVO – TRANZICIJA“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu „DOPRINOS NAUKE RAZVOJU DRUŠTAVA U TRANZICIJI”, TOM I, II, III, održanog 29-30.05.2015. godine u Banjoj Luci
 • ZBORNIK RADOVA „KRITIČNA INFRASTRUKTURA“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu „ZAŠTITA KRITIČNE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRPSKOJ“, održanog 25-26.09.2015. godine u Banjoj Luci
 • ZBORNIK RADOVA „RIZICI I BEZBJEDNOSNE PRIJETNJE...“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu “RIZICI I IZAZOVI BEZBJEDNOSNIH PRIJETNJI SA TEŽIŠTEM NA REPUBLIKU SRPSKU I BOSNU I HERCEGOVINU”, održanog 10-11.12.2015. godine u Banjoj Luci
 • ZBORNIK RADOVA na temu „POLITIČKA KULTURA, DIJALOG I TOLERANCIJA“ sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 14.10.2016. godine
 • ZBORNIK RADOVA „BEZBJEDNOST I ZAŠTITA“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu „ AKTUELNI TRENUTAK POLITIČKIH, PRAVNIH I EKONOMSKIH ASPEKATA BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI“, održanog 17.12.2016. godine u Banja Luci
 • ZBORNIK RADOVA na temu „BEZBJEDNOST-ZAŠTITA-SRPSKI PIJEMONT“ sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 16-17.12.2016.  godine u Gradišci  i 15.2.2017. godine u Banjoj Luci
 • ZBORNIK RADOVA „SPORT ZA SVE“ sa Međunarodnog naučnog skupa na temu “AKTUELNI TRENUTAK RAZVOJA SPORTA U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI”, održanog 25.9.2018. godine u Banjoj Luci
 • ZBORNIK RADOVA na temu „VISOKO OBRAZOVANjE U REPUBLICI SRPSKOJ-STANJE, PUTEVI I PERSPEKTIVE“ sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 26.06.2019. godine u Banjoj Luci

STRUČNI I NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI:

 • Policija u višenacionalnoj i višestranačkoj Republici Srpskoj u sastavu BiH, Evropska unija, Brisel, Projekat broj 10 BOS/97.
 • Defendologija u Republici Srpskoj, Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 1999. godine.
 • Razvoj nevladinih organizacija, Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija, Banja Luka, 2000. godine.
 • Politička kultura kao dio opšte kulture u funkciji mirovnog procesa i demokratizacije BiH, Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, 2000. godine.
 • Dijalog, tolerancija i demokratija u BiH, Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta u Banja Luci i Centar za strateške studije Italije – Rim, Banja Luka, 2000. godine.
 • Građani pomažu policiji u borbi protiv kriminala, Centar za geostrateška istraživanja univerziteta u Banja Luci i Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 2001. godine.
 • Društveno okruženje i nasilјe u sportu, Centar za sociološka istraživanja pri katedri za filozofiju i sociologiju Filozofskog Fakulteta u Novom Sadu i Udruženje defendologa Republike Srpske, Novi Sad – Banja Luka, 2001. godine.
 • Mješovite inicijative edukacije kadra za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, Centar za geostrateška istraživanja univerziteta u Banja Luci i OEBS, Banja Luka, 2001. godine.
 • Civilna kontrola rada policije i drugih organa formalne društvene kontrole u svjetlu poštivanja i zaštite lјudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, Centar za geostrateška istraživanja univerziteta u Banja Luci i Međuuniverzitetski komitet za sigurnosne studije na nivou Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2002. godine.
 • Mediji i demokratija u Bosni i Hercegovini, Centar za geostrateška istraživanja univerziteta u Banja Luci i Forum nevladinih organizacija Banja Luka, Banja Luka, 2002. godine.
 • Društveni aspekti bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Centar za geostrateška istraživanja univerziteta u Banja Luci i Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 2002. godine.
 • Rad policije u zajednici, Visoka škola unutrašnjih poslova u Banja Luci, Banja Luka, 2003. godine.
 • Agencije za obezbjeđenje lica i imovine i privati bezbjednosni sektor u funkciji defendologije građana, društva i države, Udruženje defendologa Republike Srpke, Banja Luka, 2004. godine.
 • Evropski regionalni interkulturni centar – međunarodna ustanova za inerkulturni dijalog, kulturnu i naučnu saradnju na području Jugoistočne Evrope, Ljublјana, 2004. godine.
 • Rad policije u zajednici, Svjetski simpozijum rukovodilaca u policiji, Bahrein, 2004. godine
 • Istine i zablude o ratu u BiH (1992-1995.godine), Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 2005. godine.
 • Ustavne institucije u BiH, Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 2005. godine.
 • Uticaj globalnih društvenih promjena na trendove, tendencije i kretanja terorizma, Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 2005. godine.
 • Narkomanija i mladi, Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka, 2006. godine.
 • Detektivska djelatnost, teorijski i praktični aspekti po standardima EU, Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Detektivska zbornica Republike Slovenije, Komora detektiva Mađarske, Banja Luka, 2008. godine.
 • Mladi, škola i prevencija socijalno neprihvatlјivih ponašanja, Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, 2008. godine.