Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Pravna država je civilizacijska tvorevina, u kojoj vladaju opšte, racionalne i neretroaktivne norme..., treba da osigura dostojanstvo i uspravan hod svakog čovjeka... U pravnoj državi vlast je podjeljena na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, prevashodno radi međusobnog balansa i kontrole. Zasniva se na političkom pluralizmu, nepovredivosti ljudskih prava, pretpostavci slobode na strani individue, odgovornosti i kontroli svakog oblika državne vlasti, te doziranju svakog oblika moći, primarno institutima prava.

Ustanovljavanje poretka pravne države preduslov je svake istinske demokratije. Načelo legaliteta i legitimiteta su temeljni atributi pravne države. Ona je dakle per definitionem nepristrasna i pravedna, te mora biti transparentna i efikasna i služiti potrebama svojih građana.

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.