Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Metodologija naučnog istraživanja u funkciji razvoja naučnih oblasti istraživanja

Apstrakt
U proučavanju istraživačkih metoda u društvenim naukama moguće je pristupiti sa stanovišta predmeta društvenonaučnog istraživanja. Metodologija istraživanja proučava metode, a istraživačke metode proučavaju objektivnu stvarnost. Adekvatna primena istraživačkih metoda nije moguća bez poznavanja njihove teorije, pa smo u izboru i obradi ovog rada nastojali da metodološko mišljenje učinimo funkcionalnim u procesu naučnog istraživanja. Umesto da razmišljamo o metodologiji, pokušali smo da razmišljamo metodološki, umesto da razmišljamo o dijalektici, razmišljali smo dijalektički o predmetu koji istražujemo. Naučno istraživanje nije samo mišljenje, već je istraživačka praksa zasnovana na mišljenju i stoga se sastoji iz dva dela. U prvom se razrađuje teorija naučnog istraživanja, au drugom se primenjuje u procesu istraživanja. Naučni metod se često poistovećuje sa suštinom nauke. Zato želimo da vas podsetimo na prve plesne korake u nauci, da jednog dana igrate sami, bez moje ili bilo čije pomoći, poštujući pravila naučnog metoda, ne gubeći slobodu: jer nema igre bez pravila i samo igra koja dolazi uz poštovanje pravila igre ima šarm i vrednost. Metodologija nauke je ta koja daje logička, tehnička, organizaciona i strateška pravila kojih treba da se pridržava svako ko želi da dođe do istinskog znanja. Mišljenje je širi pojam od naučnog mišljenja. „Mišljenje može biti istinito i lažno, a naučno mišljenje označava specifičnu vrstu mišljenja, mišljenje koje teži da bude istinito. Sve što se tvrdi u nauci mora biti jasno, precizno i društveno razumljivo. Naučni sudovi moraju biti obrazloženi i koherentni tako da se neki sudovi mogu logički izvesti iz drugih. Naučna misao mora biti praktično proverena. I nauka ima svoje svece – poznate naučnike iz prošlosti, neosporne autoritete (Čarls Darvin, Albert Ajnštajn, Nikola Tesla).

Za čitavu knjigu na engleskom kliknite ovdje.

A za rad od prof. dr Duška Vejnović i dip. ecc Slavka Bubnjević kliknite ovdje.