Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Pred Vama, nama je Zbornik radova Sigurnost i društvo koji je rezultat uspješno održanog međunarodnog naučnog skupa na temu „Bezbjednost-sigurnost Balkana-politički, ekonomski, pravni, sociološki, zdravstveni i ekološki aspekti,“ u organizaciji Univerziteta modernih znanosti CKM Mostar, Visoke škole Union u Mostaru i naučno-istraživačke organizacije Evropskog defendologija centra za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, 4.11.2020.godine u prostorijama Univerziteta modernih znanosti CKM u Mostaru. Bogatstvo različitosti u izloženim stručnim i naučnim radovima obogatilo je ovaj naučni skup, praksu i teorijska dostignuća iz različitih multidisciplinarnih oblasti. Neke od razmatranih i izloženih tema na ovoj iznad svega akademskoj besjedi, a u vremenu prisustva Korone-Kovida 19 su: Detektivska djelatnost u Republici Sloveniji, Uticaj Covida 19 na makroekonomske indikatore u BiH, Bosna i Hercegovina u procesu Financijske liberalizacije, Korporativno-društvena odgovornost u oblasti novih tehnologija i eko bezbjednosti robe/proizvoda, Zbrinjavanje otpadnih voda na ruralnom prostoru Semberije, Aspekti državnog uređenja BiH, Sigurnosni i ekonomski aspekti pristupanja BiH euroatlanskim integracijama, Sistem organizovanja i organizacijske strukture, Sociopsihološka i sigurnosna dezorganizacija prouzrokovana virusom sars covid 19 na mikro području BiH, Problemi različitih kriminala, Međunarodni financijski problemi i BiH, Institucionalno zbrinjavanje djece migranata u pokretu bez pratnje, Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog djela kao posebna mjera krivičnog prava u krivičnopravnomn sistemu Republike Srbije, Govor mržnje-narušava društvene odnose,

Javni menadžment kao aspirator lokalnog ekonomskog razvoja, Ekološki kriminalitet-izazov ili posledica moderne države, Uticaj masovne komunikacije na pravilnu ishranu, Reorganizacija i revitalizacija velikih poslovnih sistema u sistem malih i srednjih preduzeća, Pretpostavka nevinosti kao segment prava na pravično suđenje i sredstva javnog informisanja u Republici Srbiji, Bolonja u kontekstu savremenog visokog obrazovanja u BiH, Prosvjedi kao sredstvo makro upravljanja, Energetska tranzicija i ekonomska politika u funkciji „deatomizacije“ tranzicijskog društva i uspostave principa zelene ekonomije, Kako poboljšati saobraćajne uslove, Uvođenje sistema kvaliteta u visokom obrazovanju BiH, Integracija menadžmenta i privatne sigurnosti, Vještačenje krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala, Raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja, Studija bezbjednosti-koncept moderne države, Kompjuterski kriminalitet, Doprinos intelektualnog 10 kapitala dobiti mikro, malih i srednjih preduzeća BiH, Savremeni naučno-teorijski pristup studijama bezbjednosti, Bezbjednosne implikacije savremenog globalnog otopljavanja, Tipovi kompjuterskog kriminaliteta, Ekološko pravo, Upravljačke komponente u afirmaciji menadžmenta vremenskih resursa i prostornog dizajna, Reinženjering poslovnog procesa, Politička kultura, bezbjednost i njihovi aspekti u Republici Srpskoj, Psihološki profil lica sklonih krvnim deliktima i Efikasnost komunikacije u porodičnim kompanijama.

 

Da pročitate sav tekst, kliknite ovdje.