Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Veoma je malo autora koji problematikom odnosa s javnošću uopšte se bave. Generalno literatura koja se može naći govori uglavnom o organizovanju PR funkcije u okviru proizvodnih organizacija/preduzeća i organizacija čiji je primarni cilj sticanje profita. U vremenu u kome živimo veoma je važno da sve organizacije, institucije ili ustanove komuniciraju sa svojim okruženjem ili javnošću. Javnost je ta koja svakoj organizaciji daje kritiku, podršku, koja ocenjuje, pomaže, unapređuje i stvara. Nevladine organizacije popunjavaju praznine, tamo gdje institucije države zataje. Pod pojmom nevladine organizacije mogu se uvrstiti svi tipovi različitih udruženja i društvenih organizacija, zatim fondova, fondacija i zadužbina.

Pobuna sina protiv dominacije oca u porodici, pobuna žene protiv dominacije muža u društvu, pobuna pojedinca protiv kolektivne svijesti vjerske i političke uleme, pobuna protiv siromaštva, pobuna protiv korupcije i nepotizma, pobuna protiv nemoći čovjeka da zaustavi eroziju prirode i sopstvenog morala... čini suštinu socijalne frustracije i političke mobilizacije velikih migrantskih pokreta koji danas potresaju islamski svijet. Bježe od ISIL-a, Al Kaide, Talibana. Bježe od nevidljivih dronova koji siju smrt iz vedrog neba. Bježe od mafijaški zavađenih lokalnih vladara života i smrti. Marširaju kroz nazubljene vrhove planina Karokoruma, Hindokuša, Zagrosa. Silaze u vlažne i memljive doline rijeka Eufrata, Tigrisa, Inda. Provlače se kroz rojeve insekata. Probijaju se kroz užareni pjesak nubijske pustinje i uvijek podmukle i neprijateljski raspoložene Dašt e Margo prerije.

Univerziteti su još od svog osnivanja u srednjem vijeku bili neodvojivi od društva u kojem funkcionišu. U različitim istorijskim periodima prioriteti su se davali različitim misijama. Pored nastave i istraživanja kao osnovnih univerzitetskih misija, pod trećom misijom univerziteta podrazumijeva se odnos univerziteta i zajednice, okoline. Treća misija univerziteta sastoji se od dvije dimnezije-društvene, civilne i ekonomske, koje treba da budu ravnopravne. Treća misija univeriziteta može da se realizuje kroz dvije paradigme i to služenje zajednici, nasuprot paradigme zalaganje u zajednici. Svakako, može se zapaziti da na nekim univerzitetima u BiH je veća usmjerenost ka komercijalnoj i ekonomskoj u odnosu na društvenu i civilnu dimenziju.