Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Čarolija prirode. Čarobna lepota prirode. Sklad, harmonija, čudesna pravila u broju latica, raskoš boja, transformacija u savršenu lepotu...

Jesmo li stigli da vidimo sve ovo? Jesmo li stali da se divimo cvetu na koji je sleteo leptir ili pčela? 

U arsenal gorućih problema svetskog rizičnog društva spadaju: zagađenost životne sredine, a samim tim hrane i vode, istrošenost neobnovljivih resursa, demografski bum, urbani haos, ogromni nesklad u proizvodnji i distriubciji dobara i usluga. Trka u naoružanju vodećih sila se nastavlja. Iscrpljivanje prirodnih resursa teče vratolomnom brzinom. Istorijski posmatrano, večita borba čoveka sa prirodom. Konačni rezultat - uništenje života na planeti Zemlji, čiji smo stanovnici. Planetarni rizik je svetsku zajednicu doveo u jedinstveni položaj civilizacijske ugroženosti. 

Prirodne i tehničko-tehnološke opasnosti su faktori koji značajno utiču na zdravlje, kvalitet života, eko-ambijent, kako u lokalnoj zajednici, region, kantonu ili županiji, a onda na nacionalnom i globalnom nivou. Stepen prirodnog, tehničko-tehnološkog,  nuklearnog, hemijskog ili biološkog rizika, u smislu vanrednih situacija, kojima je izložena zajednica i svaka individua zavisi od tri faktora: verovatnoće nastanka elementarnih nepogoda i drugih nesreća, težine njihovih posljedica i nivoa zaštite individue i zajednice u celini, koju su dostigli kao subjekti sistema zaštite i spasavanja.