Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Koristeći svoje Ustavom, zakonom i međunarodnim konvencijama zagarantovano pravo da kao slobodni i nezavisni intelektualci, koji se brinu između ostalog o pitanjima pravnog i društvenog statusa univerzitetskih nastavnika i saradnika, a smatrajući se odgovornim prema svom Univerzitetu i široj društvenoj zajednici, svjesni smo svoje naučne i strukovne obaveze da kao univerzitetski nastavnici i saradnici želimo i imamo zadatak da širimo znanje i naučnu kulturu među mladim generacijama, da svojim radom skupa sa našim studentima služimo društvu kao cjelini. Posebno ističemo da u naše vrijeme kulturna, socijalna i ekonomska budućnost društva zahtijeva mnogo veće investicije u visoko obrazovanje, koje nalaže evropski bolonjski proces visokog obrazovanja.